Forskere ved Nordlandsforskning er medforfattere i rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter. Disse rapportene arkiveres i denne samlingen..

Recent Submissions

 • Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020. 

  Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Holmelid, Øystein (Research report, 2021)
 • Først blant smarte regioner i Norge. Evaluering av Nordlands innovasjonsstrategi for smart spesialisering 2014-2020 

  Finne, Håkon; Mariussen, Åge; Løvland, Jarle (Research report, 2020)
  En vellykket næringspolitisk innovasjon. Rapporten evaluerer Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi (2014-2020), den første regionale strategi for næringsutvikling i Norge etter EUs modell for smart spesialisering. ...
 • First among smart regions in Norway. Evaluation of Nordland's innovation strategy for smart specialisation 2014-2020 

  Finne, Håkon; Mariussen, Åge; Løvland, Jarle (Research report, 2021)
  A successful innovation in industrial development policy. The report evaluates Nordland County Council's innovation strategy (2014-2020), the first regional strategy for industrial development in Norway following the EU ...
 • Utprøving av reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vinteren 2019/2020. 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, Johannes (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
  Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 ...
 • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

  Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
 • Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge 

  Myrvoll, Elin Rose; Magnussen, Tone; Johansen, Thomas; Dale, Brigt; Thuestad, Alma; Barlindhaug, Stine (NIKU Rapport, Research report, 2013)
  «Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge» er en del av kunnskapsinnhentingen som ble initiert på bakgrunn av Meld. St. 10 (2010 – 2011). Kunnskapen som samles inn, skal brukes som grunnlag for neste oppdatering av ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...